Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1 : Definities
1.1 Onder “Vintage Vibes” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht, met KVK-nummer 60051620
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de showroom of webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in de showroom of via e-mail/telefoon een aankoop doet.

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de Vintage Vibes showroom
2.2 Door de aankoop aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Vintage Vibes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het product heeft betaald (in de Vintage Vibes showroom of middels bankoverschrijving). De klant ontvangt een schriftelijke factuur.  Deze factuur geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

3.2 Indien klant en Vintage Vibes zijn overeengekomen producten te reserveren wordt dit per email bevestigd. Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen na verzending van deze email vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Vintage Vibes/vintagevibes.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling en de betaling daarvan
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
– In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Door het accepteren van deze Algemene (leverings)voorwaarden  gaat u ook akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Raadpleeg deze paginas voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Artikel 5 : Aanbod
5.1 Vintage Vibes verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie voor het over gaan tot aankoop gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.

5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, op vintagevibes.nl of via e-mail verstrekt door Vintage Vibes met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Vintage Vibes garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.3 Vintage Vibes verkoopt de verlichting veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. Vintage Vibes raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Vintage Vibes verkoopt de lamp exclusief gloeilamp.

5.4 Vintage Vibes kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.5 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na een transactie in de Vintage Vibes showroom is het mogelijk dat een product niet meer beschikbaar is. Vintage Vibes streeft ernaar  niet meer voorradige producten binnen 24 uur na verkoop aan te duiden als “verkocht”/”niet voorradig”.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Vintage Vibes vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

6.2  van de aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op het factuur. BTW is dus niet aftrekbaar. Als u wilt weten of een artikel een marge of BTW-artikel is, kunt u dit per email aanvragen.

6.3 Aankopen in de showroom kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Contante betaling of pinnen bij afhalen van de bestelling in de Vintage Vibes showroom (op afspraak)

– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening onder vermelding van de artikelomschrijving. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Vintage Vibes.

6.4 Het product wordt pas verstuurd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “ gereserveerd”. Indien 5 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.

6.5 Vintage Vibes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 7 : Retour

7.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden. Dit geldt alleen voor de particuliere klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.

7.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, binnen 14 dagen geretourneerd.

7.3 Vintage Vibes behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

7.4 Het aankoopbedrag, exclusief vervoer/verzendkosten/transactiekosten en minus een eventuele vergoeding voor schade aan de producten, wordt binnen 14 dagen teruggestort op dezelfde bankrekening als waarvan de klant Vintage Vibes heeft betaald.

Indien sprake is van contante betaling bij aankoop kan de alleen contant terugbetaald worden indien de producten door de klant persoonlijk bij Vintage Vibes worden afgeleverd. Bij gebruikmaking van een transporteur zullen wij de klant terugbetalen op het gewenste bankrekeningnummer, zoals bevestigd in een email of brief aan Vintage Vibes.

7.5 Indien sprake is van “Koop op afstand”, een particuliere klant koopt het product via de Vintage Vibes webwinkel en ontmoet verder geen verkoper van Vintage Vibes, geldt:

a) Particuliere klanten hebben het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om de producten retour te sturen. Om gebruik te maken van dit recht dient de klant het herroepingsformulier toe te zenden via info@vintagevibes.nl

Download het herroepingsformulier op: www.vintagevibes.nl/herroepingsformulier

b) De particuliere klant krijgt het volledige betaalde orderbedrag gecredicteerd, exclusief verzendkosten.

c) Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat, zoals aangeboden op vintagevibes.nl aan Vintage Vibes geretourneerd worden.

d) Voor het retourneren van de bestelling zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. De aankoopsom van het door de klant geretourneerde deel van de bestelling zal aan de klant worden teruggestort exclusief verzendkosten.

e) Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de producten – zoals beschreven in punt 7.5 c) – terugstorten op dezelfde bankrekening als waarvan de klant heeft betaald.

f) Voor bedrijven en zakelijke klanten geldt geen 14 dagen bedenktijd, geen herroepingsrecht. Zij worden geacht te handelen met voorkennis volgens het recht en niet uit een impuls.

Artikel 8 : Levering

8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Vintage Vibes. Zeker in het geval van breekbare/zeer kostbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!

8.2 Vintage Vibes levert in eerste instantie alleen binnen Europa. Voor bestellingen buiten Nederland dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Vintage Vibes hiervoor niet aansprakelijk. De klant kan desgewenst kiezen voor verzekerde bezorging, kosten hiervan kunnen worden aangevraagd middels het contactformulier op www.vintagevibes.nl.

8.4. De klant dient bij verzekerde bezorging de aangekochte producten te controleren op schade in bijzijn van de bezorger/transporteur alvorens de vrachtbrief/ontvangstbevestinging van de transporteur te ondertekenen. Door de vrachtbrief/ontvangstbevestinging te ondertekenen bevestigd de klant schadevrije ontvangst van de producten.

Indien deze controle niet wordt uitgevoerd en/of de vrachtbrief/ontvangstbevestinging toch ondertekend is kan geen schade meer worden verhaald op de transporteur en/of Vintage Vibes.

Meer informatie over transportschade en wat te doen in geval tijdens aflevering bezorgschade wordt geconstateerd: www.vintagevibes.nl/transportschade

8.5 Bij ontvangst van betaling verstuurd Vintage Vibes de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.6 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 : Verzendkosten

9.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens TNT Post voor kleine artikelen. Voor producten die niet middels TNT Post verzonden kunnen worden maakt Vintage Vibes gebruik van een (meubel)transportbedrijf of bezorgt de producten zelf. Tarieven kunnen worden aangevraagd via het contactformulier op www.vintagevibes.nl.

9.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met Vintage Vibes.nl

9.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

9.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud
10.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de klant de producten heeft betaald.

Artikel 11 : Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Vintage Vibes of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van Vintage Vibes/vintagevibes.nl mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Schadevergoeding 
13.1 Vintage Vibes kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

13.2 Vintage Vibes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Vintage Vibes niet te voorzien gebrek.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Roggel, versie september 2020